Μαθήματα Γ΄ τάξης ειδικότητας: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Α/Α Μαθήματα Ώρες
1  Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2  Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3  Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου 2Θ + 2Ε
4  Φορολογική Πρακτική 
2Θ + 4Ε
5  Λογιστικές Εφαρμογές
6  Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις  2Θ
Σύνολο   23

                              


Προοπτικές απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί στα παρακάτω ενδεικτικά επαγγέλματα:

 • Ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:

  • Να τηρεί λογιστικά βιβλία Α? κατηγορίας και ΚΒΣ.
  • Εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.
  • Παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών.
  • Φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές.
  • Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία.
  • Παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών (εμπορευμάτων, πρώτων υλών, κ.λπ.).
  • Συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής καθώς και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας.

 • Ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:

  • Συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα.
  • Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
  • Οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών.
  • Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα.
  • Διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων.
  • Συμπερασματικά, ο υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.α.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (Α.Σ.Τ.Ε.), Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. 


Επαγγελματικά Δικαιώματα Υπαλλήλου Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Νομοθεσία: Ν. 2515/97 (ΦΕΚ 154/25.07.1997, τ?. Α?) και Π.Δ. 340/98 (ΦΕΚ 228/06.10.1998, τ?. Α?)

Επαγγελματικές Άδειες

 • Λογιστή Φοροτεχνικού Δ΄ τάξεως (πτυχίο, 10ετής προϋπηρεσία ως βοηθός λογιστή)
 • Λογιστής Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως (5ετής προϋπηρεσία ως Λογιστής Φοροτεχνικός Δ? τάξεως + εξετάσεις)

Πηγή: Πληροφοριακός οδηγός ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ / Αθήνα 2009 / ΥΠΕΠΘ